ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng quý khách (“Khách Hàng”) sử dụng dịch vụ của Hệ thống Phòng Khám Da Liễu V – Medical (sau đây được gọi tắt là “V – Medical”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

Trước khi sử dụng dịch vụ, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây dành cho Khách Hàng của V – Medical (“Điều Khoản Và Điều Kiện”).

Bằng cách lựa chọn truy cập, đăng ký sử dụng dịch vụ tại V – Medical, Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện cũng như các Chính sách dành cho Khách Hàng tại V – Medical.

Điều khoản và Điều kiện chung này có thể được sửa đổi theo thời gian.

Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang chủ của V – Medical: https://vmedicalspa.vn và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà V – Medical cho là phù hợp.

A. Điều Khoản Và Điều Kiện Chung

I. GIỚI THIỆU

1.1 “Phòng khám”: có nghĩa là bất kỳ hoặc toàn bộ Phòng khám thuộc Hệ thống V – Medical được vận hành bởi V – Medical hoặc các bên liên quan của V – Medical mà Khách Hàng được cấp quyền ra/ vào và sử dụng Dịch Vụ.

1.2 “Dịch Vụ”: có nghĩa là dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe được cung cấp bởi V – Medical hoặc các bên có liên quan của V – Medical tại bất kỳ hoặc toàn bộ Phòng khám.

1.3 “Khách hàng”: có nghĩa là cá nhân, tổ chức ký tên và/ hoặc đã hoàn thành việc thanh toán và/ hoặc sử dụng Dịch vụ với V – Medical

II. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

2.1 Các Điều Khoản Và Điều Kiện này được lập ra phù hợp và tuân thủ với quy định của pháp luật, được hiểu là Hợp đồng giữa V – Medical và mỗi khách hàng.

Để làm rõ, việc giao kết Hợp đồng dịch vụ giữa V – Medical và mỗi khách hàng có thể thực hiện bằng nhiều hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn việc Khách hàng ký tên trên văn bản và/ hoặc hoàn thành việc thanh toán cho V – Medical và/ hoặc sử dụng Dịch vụ tại Phòng khám.

2.2 Khách hàng khi đã ký tên và/ hoặc hoàn thành việc thanh toán và/ hoặc sử dụng Dịch vụ tại Phòng khám sẽ được xem là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản Và Điều Kiện này cũng như các Chính sách đã được công bố của V – Medical và đồng ý rằng V – Medical không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, từ việc áp dụng các Điều Khoản Và Điều Kiện này.

2.3 Khách Hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng thông tin/ Trang điện tử của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký sử dụng Dịch Vụ, trừ trường hợp có bằng chứng cụ thể chứng minh các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại đó phát sinh do lỗi cố ý hoặc bất cẩn của chúng tôi trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không tuân thủ các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

2.4 Bảo mật thông tin:

Thông tin bảo mật bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bí mật kinh doanh hoặc Thông tin nào có liên quan đến V – Medical, thông tin được V – Medical cung cấp, trao đổi; thông tin liên quan đến nội dung, hoạt động dịch vụ; dữ liệu, báo cáo, phương án, thông tin kinh doanh và tiếp thị…được thể hiện bằng bất kỳ hình thức truyền tải nào mà Khách hàng có thể có được, biết được.

Khách hàng cam kết bản thân Khách hàng cũng như những người có liên quan của khách hàng không tiết lộ, công bố, truyền đạt, khai thác hoặc sử dụng, cho cá nhân hoặc vì lợi ích của người khác, bất kỳ thông tin bảo mật trên Nó sẽ cho bất cứ ai và/hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của V – Medical, ngoại trừ các trường hợp được V – Medical đồng ý trước bằng văn bản.

2.5 Khách Hàng đồng ý bồi thường cho V – Medical đối với mọi thiệt hại, tổn thất phát sinh do việc không tuân thủ của Khách Hàng hoặc những người có liên quan với Khách Hàng đối với Điều Khoản Và Điều Kiện này và các quy định, quy tắc nêu trên.

III. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

3.1 Để đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng.

Trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các thông tin do Khách Hàng cung cấp cho V – Medical, và V – Medical không có nghĩa vụ xác minh các thông tin đó.

3.2 Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Khách Hàng cần tuân thủ liệu trình và các hướng dẫn từ V – Medical

3.3 V – Medical được bảo lưu quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận về việc hoàn tiền hay bồi thường khi có bất kỳ vấn đề xảy ra trong quá trình khách hàng sử dụng Dịch vụ của Phòng khám mà không có nguyên nhân trực tiếp từ phía V – Medical và/ hoặc các nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn việc Quý khách tự đổi ý; Quý khách không thực hiện theo hướng dẫn, thông báo, hỗ trợ từ phía V – Medical, Quý khách không tuân thủ các chính sách V – Medical đã công bố.

3.4 Quý khách vui lòng đọc và tuân thủ các Chính sách liên quan đã được V – Medical ban hành và/ hoặc được đính kèm trong Điều khoản và Điều kiện này và/ hoặc đã được thông tin đến Khách Hàng bằng bất kỳ phương thức thông tin nào do V – Medical lựa chọn.

3.5 Trong mọi trường hợp, khi có khiếu nại từ Khách Hàng liên quan đến quá trình sử dụng Dịch vụ, V – Medical sẽ chuyển đến Bộ phận Giải quyết khiếu nại và/ hoặc thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân, Quý Khách Hàng vui lòng phối hợp và tuân thủ các quy trình liên quan.

3.6 Khách Hàng cần lưu ý: Một số trị liệu là liệu pháp cải thiện một phần với mục đích thẩm mỹ và/ hoặc có thời gian nhất định và/hoặc có thể xuất hiện một số phản ứng phụ/ bất tiện tạm thời và/ hoặc một số phản ứng không mong muốn do cơ địa, Quý khách vui lòng thông báo chính xác tiền sử bệnh lý cá nhân/ gia đình hoặc các dị ứng cơ địa (nếu có). Do đó, V – Medical sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp xác nhận nguyên nhân từ Khách Hàng.

3.7 Trong trường hợp được xác nhận là tác dụng phụ do trị liệu, Quý khách cần tiến hành thỏa thuận với Phòng Khám và Phòng Khám chúng tôi sẽ có trách nhiệm bồi thường dựa theo các trình tự, quy định của Pháp luật hiện hành.

3.8 V – Medical áp dụng chuyển đổi liệu trình cho người thân, bạn bè nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng.

3.9 Những Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực theo quy định của chương trình và V – Medical có quyền thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

IV. LUẬT ÁP DỤNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

4.1 Điều Khoản Và Điều Kiện này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam.

4.2 Tính tách biệt: Nếu có bất kỳ điều khoản và điều kiện nào không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc có thể trở nên không phù hợp với quy định của pháp luật, không có hiệu lực, bị cấm hoặc không thể thực thi thì sẽ bị vô hiệu từng phần và không làm mất hiệu lực của các điều kiện và điều khoản còn lại.

4.3 Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc việc sử dụng Trang Điện Tử sẽ được giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng, hòa giải.

Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thỏa thuận, tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố trụng trọng tài của VIAC, số lượng trọng tài viên là một, được chỉ định theo quy tắc của VIAC và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt. Địa điểm tổ chức trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh.

B Quy Định Về Sử Dụng Dịch Vụ

Hướng Dẫn Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ

  • Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho nhân viên V – Medical
  • Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, Khách Hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi ký tên và/ hoặc tiến hành việc thanh toán.
  • Bước 3: Tiếp theo, Khách Hàng kiểm tra mục “Thanh toán” để và nhập thông tin thanh toán theo hướng dẫn của nhân viên V – Medical. Khách Hàng sẽ thanh toán toàn bộ giá trị gói Dịch Vụ đã lựa chọn bằng các hình thức trực tuyến (qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM địa phương, tiền mặt, chuyển khoản).

Xác Nhận Việc Đăng Ký Dịch Vụ

Sau khi đăng ký thành công, Khách Hàng sẽ nhận được một tin nhắn điện tử qua Fanpage xác nhận việc đăng ký được gửi vào số điện thoại di động được Khách Hàng cung cấp khi đăng ký và/ hoặc gửi đến hòm thư điện tử Khách Hàng và/ hoặc qua tin nhắn xác nhận việc đăng ký Dịch Vụ.

Ngoài ra, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể thực hiện một cuộc gọi để xác nhận thông tin đăng ký theo số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp.

Kích Hoạt Và Sử Dụng

Khách Hàng sẽ cung cấp Số điện thoại cho nhân viên của V – Medical tại các Phòng Khám để được hỗ trợ thực hiện quy trình sử dụng Thẻ khách hàng, Gói dịch vụ, Dịch vụ lẻ.